Rada Fundacji


Sylwester Czopek – Przewodniczący Rady

dsc_6151Prof. dr hab. Sylwester Czopek – nauki historyczne, archeologia; związany z Uniwersytetem Rzeszowskim od początku jego istnienia (wcześniej, od 1997, w WSP); archeolog i muzealnik (w latach 1981-2008 w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, w latach 1991-2008 jego dyrektor). Studia archeologiczne ukończył z wyróżnieniem w UMCS w Lublinie (1981), doktoryzował się w IHKM PAN w Warszawie (1989), stopień doktora habilitowanego uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim (1996), a od 2003 roku posiada tytuł profesorski. W 2015 roku został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Od 4 kadencji jest wybierany do Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, gdzie sprawował funkcje przewodniczącego Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza oraz Zespołu ds. Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. W rozpoczynającej się kadencji (2016) został wybrany jednym z dwóch wiceprzewodniczących Komitetu. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Prezesa ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki. W uczelni pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Archeologii (2001-2008), Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego (2008-2012), Prorektora ds. Nauki (2012-2016). Od grudnia 2015 jest pełniącym obowiązki Rektorem UR. W marcu 2016 został wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów UR na Rektora na kadencję 2016-2020.


Małgorzata Rauch – Zastępca Przewodniczącego Rady

Małgorzata RauchPodkarpacki Kurator Oświaty

Absolwentka WSP  w Rzeszowie, specjalność filologia polska. Doświadczony nauczyciel, dyrektor szkoły, edukator i trener ogólnopolskich warsztatów metodycznych, a także szkoleń dla egzaminatorów OKE w Krakowie, certyfikowany nauczyciel krytycznego myślenia, konsultant metodyczny Wydawnictwa Edukacyjnego Kraków, menager. Edukacja, która jest jej pasją, skierowała ją na tory licznych form doskonalenia zawodowego, w tym kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych, m.in. w zakresie edukacji polonistycznej w Nowej Szkole, mierzenia jakości pracy szkoły, ewaluacji i pomiaru dydaktycznego, zarządzania oświatą. Wieloletni egzaminator części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego z języka polskiego. Obecnie doktorantka URZ. Potrafi zaangażować innych do działania na rzecz dobra wspólnego. Inicjatorka  i organizatorka wielu konferencji oraz przedsięwzięć nie tylko edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim na rzecz oświaty i środowiska we współpracy z rożnymi instytucjami i organizacjami. Zdecydowana propagatorka idei solidarności i wychowania do wartości. Autorka innowacji pedagogicznych, programu edukacyjnego dla nauczycieli polonistów, licznych publikacji o tematyce edukacyjnej i naukowej.


Janusz Zakręcki – zastępca Przewodniczącego Rady

J Zakrecki 1Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu – jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów w polskim przemyśle lotniczym. Stanowisko prezesa i dyrektora naczelnego Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. − PZL Mielec piastuje od 2005 roku. W styczniu 2010 roku został powołany do grona wyższej kadry zarządzającej spółki United Technologies Corporation, właściciela 100% udziałów w PZL Mielec. Do jego zadań należą m.in.: nadzór i koordynacja działań zarządu spółki, strategiczne planowanie, projektowanie i rozwój, zarządzanie i kontrola jakości oraz nadzór nad wydajnością systemów finansowych spółki.

Od początku kariery zawodowej jest związany z przemysłem lotniczym. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w takich firmach Pinnacle Consulting i w WSK PZL Rzeszów, gdzie kolejno pełnił funkcje kierownika sekcji, kierownika działu oraz kierownika Wydziału Programu PW600.

Aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych w celu wsparcia polskiego przemysłu lotniczego, jako członek zarządu Stowarzyszenia Dolina Lotnicza w Rzeszowie oraz członek zarządu Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego (SPPL).


Wiktor Bukowski – Członek Rady

y8553prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski

Urodził się 1964 r. w Przemyślu. W 1983 r. ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rzeszowie. W latach 1983–1988 studiował na Wydziale Chemicz­nym Politechniki Rzeszowskiej, który ukończył z wyróżnieniem, uzyskując dyplom magistra inżyniera chemika. Bezpośrednio po studiach podjął pracę na stanowisku asystenta stażysty w Zakładzie Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, po czym został   oddelegowany na studia doktoranckie w Instytucie Chemiczno-Technologicznym im. D.I. Mendelejewa w Moskwie. Pracę doktorską obronił w 1991 r., uzyskując tytuł doktora nauk chemicznych.

Po powrocie do kraju kontynuuje karierę naukową pracując na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, początkowo w Zakładzie Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego, a następnie w Katedrze Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego, kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta (od 1992 r.), profesora nadzwyczajnego (od 2005 r.) i profesora zwyczajnego (od 2019 r.). W międzyczasie, w roku szkolnym 1995/96, pracował dodatkowo jako nauczyciel chemii w IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Rzeszowie.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2005 roku uchwałą Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt.: „Reakcje kwasów karboksylowych z monopodstawionymi pochodnymi tlenku etylenu”. W 2016 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.

Zainteresowania badawcze prof. Bukowskiego koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych preparatyką katalizatorów i katalizą różnych reakcji chemicznych, w tym w szczególności syntezy ligandów polikleszcowych, kompleksów wybranych metali przejściowych (Cr, Co, Cu, Pd) i reaktywnych materiałów na potrzeby katalizy i syntezy organicznej oraz katalitycznych przemian związków epoksydowych oraz różnych reakcji sprzęgania.

Na dorobek naukowy prof. W. Bukowskiego składają się 3 podręczniki akademickie (współautorstwo z A. Bukowską), 1 monografia naukowa,  autorstwo lub współautorstwo 80 publikacji w czasopismach naukowych, z czego 53 w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 4 patenty krajowe oraz ponad 150 wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prof. W. Bukowski był dotychczas  promotorem 4 prac doktorskich, 33 prac magisterskich oraz  55 prac inżynierskich; recenzentem 5 prac doktorskich, w 2 przewodach habilitacyjnym oraz w jednym w postepowaniu o nadanie tytułu profesora, a także recenzentem 49 publikacji o zasięgu międzynarodowym (dane z końca roku 2018)

Od 1992 roku prowadzi różne wykłady z zakresu technologii chemicznej i katalizy dla studentów studiów magisterskich oraz pierwszego (inżynierskich), drugiego (magisterskich) i trzeciego (doktoranckich) stopnia.