Rada Fundacji


Sylwester Czopek – Przewodniczący Rady

dsc_6151Prof. dr hab. Sylwester Czopek – nauki historyczne, archeologia; związany z Uniwersytetem Rzeszowskim od początku jego istnienia (wcześniej, od 1997, w WSP); archeolog i muzealnik (w latach 1981-2008 w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, w latach 1991-2008 jego dyrektor). Studia archeologiczne ukończył z wyróżnieniem w UMCS w Lublinie (1981), doktoryzował się w IHKM PAN w Warszawie (1989), stopień doktora habilitowanego uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim (1996), a od 2003 roku posiada tytuł profesorski. W 2015 roku został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Od 4 kadencji jest wybierany do Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, gdzie sprawował funkcje przewodniczącego Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza oraz Zespołu ds. Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. W rozpoczynającej się kadencji (2016) został wybrany jednym z dwóch wiceprzewodniczących Komitetu. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Prezesa ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki. W uczelni pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Archeologii (2001-2008), Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego (2008-2012), Prorektora ds. Nauki (2012-2016). Od grudnia 2015 jest pełniącym obowiązki Rektorem UR. W marcu 2016 został wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów UR na Rektora na kadencję 2016-2020.

 

 

 

 

 

 

 


Małgorzata Rauch – Zastępca Przewodniczącego Rady

Małgorzata RauchPodkarpacki Kurator Oświaty

Absolwentka WSP  w Rzeszowie, specjalność filologia polska. Doświadczony nauczyciel, dyrektor szkoły, edukator i trener ogólnopolskich warsztatów metodycznych, a także szkoleń dla egzaminatorów OKE w Krakowie, certyfikowany nauczyciel krytycznego myślenia, konsultant metodyczny Wydawnictwa Edukacyjnego Kraków, menager. Edukacja, która jest jej pasją, skierowała ją na tory licznych form doskonalenia zawodowego, w tym kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych, m.in. w zakresie edukacji polonistycznej w Nowej Szkole, mierzenia jakości pracy szkoły, ewaluacji i pomiaru dydaktycznego, zarządzania oświatą. Wieloletni egzaminator części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego z języka polskiego. Obecnie doktorantka URZ. Potrafi zaangażować innych do działania na rzecz dobra wspólnego. Inicjatorka  i organizatorka wielu konferencji oraz przedsięwzięć nie tylko edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim na rzecz oświaty i środowiska we współpracy z rożnymi instytucjami i organizacjami. Zdecydowana propagatorka idei solidarności i wychowania do wartości. Autorka innowacji pedagogicznych, programu edukacyjnego dla nauczycieli polonistów, licznych publikacji o tematyce edukacyjnej i naukowej.

 

 

 

 

 

 

 

 


Janusz Zakręcki – zastępca Przewodniczącego Rady

J Zakrecki 1Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu – jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów w polskim przemyśle lotniczym. Stanowisko prezesa i dyrektora naczelnego Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. − PZL Mielec piastuje od 2005 roku. W styczniu 2010 roku został powołany do grona wyższej kadry zarządzającej spółki United Technologies Corporation, właściciela 100% udziałów w PZL Mielec. Do jego zadań należą m.in.: nadzór i koordynacja działań zarządu spółki, strategiczne planowanie, projektowanie i rozwój, zarządzanie i kontrola jakości oraz nadzór nad wydajnością systemów finansowych spółki.

Od początku kariery zawodowej jest związany z przemysłem lotniczym. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w takich firmach Pinnacle Consulting i w WSK PZL Rzeszów, gdzie kolejno pełnił funkcje kierownika sekcji, kierownika działu oraz kierownika Wydziału Programu PW600.

Aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych w celu wsparcia polskiego przemysłu lotniczego, jako członek zarządu Stowarzyszenia Dolina Lotnicza w Rzeszowie oraz członek zarządu Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego (SPPL).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wiktor Bukowski – Członek Rady

y8553prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski – absolwent kierunku technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej oraz Studium Doktoranckiego w Moskiewskim Chemiczno-Technologicznym Instytucie im. D.I. Mendelejewa w Moskwie (obecnie Rosyjski Uniwersytet Chemiczno-Technologiczny). Doktor nauk chemicznych, doktor habilitowany w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej). Profesor nadzwyczajny w Katedrze Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego oraz Prodziekan ds. nauki WCh w kadencji 2012-2016. Specjalista z zakresu technologii chemicznej organicznej i katalizy.

Popularyzator nauczania chemii wśród uczniów wszystkich strzebli szkół. Organizator pokazów chemicznych i warsztatów dla uczniów oraz pokazów w ramach pikników naukowych. Prowadzący zajęcia z chemii, stacjonarne i wyjazdowe, w ramach projektu Politechnika Dziecięca.