Lego Maker – warsztaty z programowania

Regulamin z dnia 8 października 2018 roku.

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

 1. Projekt „Lego Maker”, zwany dalej Projektem jest prowadzony przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Ma na celu popularyzację nauki i edukacji wśród dzieci i młodzieży.
 2. Maksymalna liczba uczestników Projektu wynosi 15 osób.

CELE i ZADANIA

§ 2

 1. Projekt został powołany w celu promocji nauki, a w szczególności kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych.
 2. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników i mają na celu, rozwijać ciekawość, propagować edukację i zachęcać do poznawania świata.

ZASADY REKRUTACJI

§ 3

 1. Proces rekrutacji prowadzony jest w określonych przez organizatorów terminach, które podane są do ogólnej wiadomości na stronie internetowej Fundacji.
 2. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci w wieku 12 – 16 lat tj.
 3. Zapisy uczestników prowadzone są wyłącznie online przez stronę www Fundacji.
 4. W przypadku większej ilości zgłoszonych uczestników niż maksymalnej ilości miejsc przeprowadzone zostanie losowanie.
 5. Do osób zakwalifikowanych wysyłana zostanie wiadomość z informacją o zakwalifikowaniu się.

DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych opiekuna prawnego oraz dziecka jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów zwana dalej Administratorem. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się dzwoniąc pod numer 17 888 60 03 bądź pisząc na wskazane w pkt. 2 adresy.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub email: info@dolina-wiedzy.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem dotyczącej uczestnictwa dziecka w Projekcie (zwana dalej „Umową”), dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Twoje dane osobowe oraz dziecka przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz celem podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także później - w zakresie przewidzianym przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 7. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy organizacji Projektu, sponsorom Projektu.
 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Rodzice lub opiekunowie prawni wraz ze zgłoszeniem dziecka do Projektu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka zawartych w formularzu dla celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz organizacji Projektu.
 12. Rodzice lub opiekunowie prawni wraz ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia DUT wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka zawartych w formularzu dla celów pozostałej działalności Fundacji związanej z propagowaniem nauki i techniki przez Fundację wśród młodzieży i dzieci.
 13. Rodzice lub opiekunowie prawni zapisując dziecko do Projektu zgadzają się na przetwarzanie wizerunku dziecka oraz na wykorzystanie wizerunku do publikowania zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem dziecka na stronach internetowych Administratora, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Administratora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.