Regulamin PD

Rzeszów, 12 września 2017 roku

 

Regulamin z dnia 12 września 2017 roku.

 

INFORMACJE OGÓLNE

§1

 

 1. Politechnika Dziecięca, zwana dalej PD ma na celu popularyzację nauki i edukacji wśród dzieci i młodzieży.
 2. Maksymalna liczba uczestników PD jest określana, co semestr przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

CELE i ZADANIA PD

§2

 

 1. PD została powołana w celu promocji nauki, a w szczególności kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych.
 2. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników i mają na celu, rozwijać dziecięcą ciekawość, propagować edukację i zachęcać do poznawania świata.
 3. Zadaniem PD jest organizacja wykładów i zajęć warsztatowych w salach akademickich, w których, na co dzień zasiadają studenci, a w przypadku braku takiej możliwości w salach umożliwiających organizację tego typu zajęć.

 

ZASADY REKRUTACJI

§3

 

 1. Proces rekrutacji prowadzony jest w określonych przez organizatorów terminach, które podane są do ogólnej wiadomości na stronie internetowej PD
 2. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci w wieku 7 – 12 lat tj. uczniowie szkół podstawowych.
 3. Zapisy uczestników prowadzone są wyłącznie online przez stronę www Politechniki Dziecięcej.
 4. Kwalifikacja uczestników na dany semestr odbywa się według zasad podanych na stronie www Politechniki Dziecięcej. Szczegóły rekrutacji organizatorzy podają wraz z terminami rekrutacji.
 5. Kolejne kroki, które należy wykonać w procesie rekrutacji podawane są w wiadomościach wysyłanych drogą e-mailową lub na stronie internetowej PD.
 6. Na każdy semestr odbywa się odrębna rekrutacja online.

 

§4

 1. Lista osób zakwalifikowanych na dany semestr publikowana jest na stronie www Politechniki Dziecięcej – do osób zakwalifikowanych na dany semestr wysyłana jest także wiadomość z informacją o zakwalifikowaniu się.
 2. Lista rezerwowa jest losowana osobno spośród osób, które nie zostały wylosowane na listę podstawową.
 3. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej zwolnione miejsca będą proponowane osobom z listy rezerwowej.

 

§5

 

 1. Osoba zakwalifikowana do zajęć nabywa status „studenta PD” z chwilą dostarczenia podpisanego formularza uczestnika w terminie i miejscu podanym przez organizatora
 2. Każdy student PD może studiować dowolną liczbę semestrów, każdorazowo po spełnieniu warunków § 3.
 3. Rodzic lub opiekun prawny studenta PD zobowiązany jest do:

– wypełnienia deklaracji uczestnictwa w PD na stronie internetowej

– złożenia wydrukowanego i własnoręcznie podpisanego formularza uczestnika w terminie i miejscu  podanym przez organizatora

-podpisania i uzupełnienia indeksu dziecka według planu zajęć

 1. Rodzic lub opiekun prawny decyduje co do ewentualnego ubezpieczenia uczestnika PD na własny koszt.

 

ZASADY UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH PD

§6

 

 1. Każdy student PD otrzymuje indeks (legitymację) i identyfikator.
 2. Każdy student PD jest zobowiązany mieć identyfikator i indeks na każdym zajęciach.

 

 §7

 

 1. Na wykład studenci PD przychodzą na 30 min przed podaną godziną rozpoczęcia zajęć i zgłaszają się z identyfikatorem u organizatora.
 2. Podczas zajęć studenci zachowują się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkołach i stosują się do poleceń organizatora.
 3. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia szkód spowodowanych przez studenta PD w przed, trakcie i bezpośrednio po zajęciach PD.
 4. Studenci PD podczas zajęć są pod opieką organizatora. Nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej, ani oddalać się od miejsca odbywania się zajęć bez wiedzy i zgody organizatora. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę i czekają na podejście organizatora.

 

§8

 

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni studenta PD nie biorą udziału w zajęciach.
 2. Student PD w każdej chwili może zrezygnować z udziału w zajęciach w ramach PD.
 3. O rezygnacji z udziału w PD rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organizatora.
 4. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach Studenta PD powodują skreślenie go z listy uczestników danego semestru.

 

§9

 1. Na zajęciach student PD otrzymuje wpis do indeksu.
 2. Dodatkowym potwierdzeniem obecności studenta PD na zajęciach jest lista obecności tworzona przed każdymi zajęciami.
 3. Na koniec semestru student z wystarczającą liczbą wpisów w swoim indeksie otrzymuje dyplom ukończenia PD.
 4. Dyplom nie jest dokumentem, ma on charakter symboliczny.
 5. Dyplomy wręczane będą na ostatnich zajęciach w semestrze.

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA PD

§10

 

 1. PD działa w cyklu semestralnym.
 2. Zajęcia prowadzone są przez popularyzatorów nauki, wykładowców, nauczycieli i innych specjalistów.
 3. zajęcia odbywają się w obiektach dostosowanych do prowadzenia zajęć, wg wcześniej podanego harmonogramu.
 4. Plan zajęć jest dostępny na stronie internetowej PD.
 5. PD zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki zajęć i terminów spotkań z przyczyn niezależnych od organizatora. O zaistniałej sytuacji rodzice i opiekunowie prawni studentów PD zostaną poinformowani drogą elektroniczną poprzez adresy e-mail podane w procesie rejestracji.
 6. Wszelka komunikacja odbywa się poprzez stronę www oraz pocztę elektroniczną.

 

§11

 1. Rodzic lub opiekun prawny powinien zapewnić bezpieczne dotarcie studenta PD na zajęcia, jak i jego powrót do domu po zakończeniu zajęć.
 2. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązują się do niezwłocznego odebrania dziecka po zakończeniu zajęć, maksymalnie do 15 minut po ich zakończeniu. Po upływie w/w czasu organizator podejmie czynności przewidywane odpowiednimi przepisami prawa.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia czy wypadki studentów PD po zakończeniu zajęć , jak i nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 4. PD nie pokrywa kosztów związanych z dojazdami uczestników na zajęcia PD.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

 

 1. Studenci PD zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, programem oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej PD oraz monitorowania na bieżąco zamieszczanych tam informacji i składając deklarację uczestnictwa w zajęciach PD wyrażają zgodę na brzmienie regulaminu i postępowania zgodnie z jego treścią.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni studenta PD wyrażają zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących PD w trybie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 roku „ O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 wraz z późn. zm.)
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni wraz ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia PD wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji PD (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr. 133, poz. 883).
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni zapisując dziecko na PD zgadzają się równocześnie na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem ich dziecka na stronach internetowych PD, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych PD.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2017 roku.
 6. W przypadku zmiany regulaminu po zakończeniu procesu rekrutacji, zostanie on opublikowany na stronie internetowej PD i przesłany pocztą elektroniczną na adres opiekunów wskazanych w dokumentach zgłoszeniowych. Rodzic lub opiekun prawny  nie wyrażający zgody na zmiany regulaminu powinien złożyć pisemne oświadczenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie ,co będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach PD.